Covid-19: карта благодійних ініціатив. Детальніше

ЗАТВЕРДЖЕНО
Конференцією
Благодійної організації
«Український форум благодійників»
Протокол № 1/2016 від «26» квітня 2016р.

СТАТУТ 

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «УКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ БЛАГОДІЙНИКІВ»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 33886435
м. Київ, 2016 рік  

I. Загальні положення

1. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ БЛАГОДІЙНИКІВ” (далі – Організація) є благодійним фондом, що діє на підставі Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», діючого законодавства та цього Статуту.  

2. Організація діє на засадах законності, гуманності, спільних інтересів і рівності прав учасників благодійної діяльності, гласності, добровільності та самоврядування.

3. Організація є юридичною особою згідно із законодавством України. Організація може від власного імені набувати майнові та особисті немайнові права, брати на себе зобов’язання, а також бути позивачем чи відповідачем у судах, господарських та інших судах.

4. Організація має відокремлене майно і самостійний баланс. Організація відкриває рахунки в національній та іноземній валютах в установах банків в установленому законодавством порядку.

5. Організація має круглу печатку, що містить її повну назву українською мовою, штампи та бланки з власною назвою, логотип, зареєстровану в установленому порядку символіку та інші реквізити, зразки яких затверджує Правління.

6. Організація діє на території України. Діяльність Організації може поширюватися на територію інших держав світу, в порядку визначеному законодавством відповідних держав. 

7. Назва Організації:

• Повна назва:
Українською мовою – БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ БЛАГОДІЙНИКІВ”
Російською мовою – БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «УКРАИНСКИЙ ФОРУМ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ»
Англійською мовою – CHARITY ORGANIZATION «UKRAINIAN PHILANTHROPISTS FORUM»

• Скорочена назва:
Українською мовою – УКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ БЛАГОДІЙНИКІВ
Російською мовою – УКРАИНСКИЙ ФОРУМ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ

Англійською мовою – UKRAINIAN PHILANTHROPISTS FORUM

• Абревіатура:
Українською мовою – УФБ
Російською мовою – УФБ
Англійською мовою – UPF

8. Місцезнаходження Організації: 04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 46.

II. Мета і завдання

1. Метою Організації є розвиток відповідальної та ефективної благодійної діяльності задля розвитку українського суспільства. Організація не має на меті одержання та розподіл прибутку.

2. Завданнями і предметом діяльності Організації є:

2.1. сприяння підвищенню ефективності здійснення благодійної діяльності юридичними та фізичними особами на території України; 

2.2. надання допомоги для створення сучасних стандартів діяльності благодійних організацій в Україні, сприяння професіоналізації сфери благодійної діяльності;

2.3. сприяння обміну інформацією та налагодження партнерських стосунків і співпраці між благодійними структурами;

2.4. сприяння поліпшенню законодавства, що регулює благодійну діяльність в Україні та створенню сприятливих умов та сприятливої державної політики для благодійництва;

2.5. сприяння пропагуванню ідей благодійності та інформування громадськості про діяльність меценатів, філантропів, благодійних організацій і програм та можливостей здійснення благодійної діяльності в Україні;

2.6. здійснення просвітницької діяльності у сфері благодійності, сприяння створенню умов для доступності необхідних знань у різних галузях суспільного життя;

2.7. сприяння розробці та виконанню міжнародних, національних та місцевих програм, спрямованих на розвиток благодійництва в Україні;

2.8. надання допомоги для організації та фінансуванні видавничої діяльності з благодійництва та питань діяльності Організації, видання інформаційних бюлетенів, публікацій та навчальних матеріалів;

2.9. надання допомоги неприбутковим організаціям, що беруть участь у виконанні проектів і програм, пов’язаних із цілями Організації.

3. Для виконання своєї мети і відповідно до законодавства Організація:

3.1. сприяє організації форумів для спілкування та обміну інформацією між благодійними структурами та іншими зацікавленими особами;

3.2. сприяє наданню інформаційних та консультаційних послуг з питань права, інформації, інших питань діяльності неприбуткових організацій, у т. ч. з питань, що стосуються юридичних, податкових та інформаційних аспектів благодійної діяльності;

3.3. сприяє проведенню освітніх заходів та програм з метою інформування та просвіти громадськості з питань проведення благодійної діяльності, у т.ч. ґрантодавчої;

3.4 сприяє фондам та установам, підприємницьким та непідприємницьким організаціям у започаткуванні благодійних програм;

3.5. бере участь у розробці та виконанні місцевих, національних і міжнародних програм сприяння розвитку благодійності;

3.6. взаємодіє та укладає договори (контракти) з органами державного управління і місцевого самоврядування, іншими фізичними і юридичними особами;

3.7. сприяє встановленню і розвитку гуманітарних зв’язків в Україні та інших країнах;

3.8. сприяє поширенню інформації і пропагує свою мету, завдання, найменування і символіку;

3.9. надає фінансову та нефінансову підтримку науковцям, дослідникам та студентам, а також іншим неприбутковим організаціям, що беруть участь у програмах і проектах, пов’язаних з метою Організації;

3.10. організовує збір пожертв і добровільних внесків у грошовій і речовій формах від резидентів та нерезидентів України;

3.11. виступає ініціатором і бере участь в організації та проведенні конференцій, семінарів, освітніх і просвітницьких заходів, досліджень та консультацій, пов’язаних з метою Організації; запрошує до України зарубіжних спеціалістів та співробітників благодійних і громадських установ та організацій;

3.12. є учасником асоціацій, спілок та громадських об’єднань, що сприяють виконанню мети;

3.13 обмінюється інформацією, освітніми і просвітницькими заходами, результатами послуг, спеціалістами і волонтерами з організаціями в Україні та в інших державах;

3.14. визначає форми, об’єкти та обсяги своєї діяльності, затверджує тривалі програми;

3.15. створює відокремлені підрозділи, має право бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, установ, інших добровільних об’єднань, здійснювати спільну благодійну діяльність;

3.16. є учасником благодійних організацій і міжнародної благодійної діяльності;

3.17. самостійно визначає форми, об’єкти та обсяги своєї благодійної діяльності;

3.18. виконує благодійні програми самостійно або разом з іншими благодійниками;

3.19. є одержувачем та набувачем гуманітарної допомоги;

3.20. сприяє організації конкурсів, аукціонів та благодійних заходів і бере в них участь в установленому законодавством порядку;

3.21. займається видавничою діяльністю без мети отримання прибутку;

3.22. здійснює господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню їх статутних цілей. 

4. Види здійснення благодійної діяльності.

4.1. безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав. Відшкодування витрат бенефіціарів, пов’язаних з передачею майна і майнових прав;

4.2. безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

4.3. безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

4.4. безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

4.5. благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

4.6. публічний збір благодійних пожертв;

4.7. управління благодійними ендавментами;

4.8. виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;

4.9. проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

III. Прядок прийняття до складу учасників, умови та порядок їх виключення, права та обов’язки учасників

1. Учасниками Організації можуть бути юридичні особи – (резиденти та нерезиденти), статутні документи яких не суперечать основній меті та завданням діяльності Організації. Учасники Організації мають визнавати суспільну користь основної мети діяльності Організації, підтримувати та виконувати Статут Організації, сприяти вирішенню основних завдань Організації та брати участь у поповненні майна та коштів Організації.

Участь в Організації припиняється в разі:

– добровільного виходу учасників зі складу Організації;

– виключення учасників зі складу Організації.

2. Учасники беруть участь у діяльності Організації з правом голосу у прийнятті усіх рішень щодо участі в Організації, її структури, планів, політики та діяльності і відповідають наступним критеріям:

2.1. Підтримують місію Організації;

2.2. Дотримуються етичного кодексу Організації;

2.3. Надають Організації річний звіт чи інші друковані матеріали, в яких міститься щонайменше інформація про благодійну допомогу, надану в Україні, в тому числі списки одержувачів, вид та обсяги благодійної допомоги.

2.4. Надання благодійної допомоги є основною формою діяльності.

2.5. Є незалежними у прийнятті рішень щодо надання благодійної допомоги і несуть повну юридичну відповідальність за використання коштів та ресурсів, призначених для надання благодійної допомоги.

2.6. Надавали щорічно благодійну безповоротну допомогу у вигляді коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів на загальну суму не менше 300,000 грн. щонайменше десятьом українським зареєстрованим юридичним чи фізичним особам протягом одного року або рекомендовані до вступу не менш ніж трьома учасниками організації, та щодо яких приймається ухвала загальних зборів учасників.

3. Заявник для вступу в Організацію має подати до Правління письмову заяву установленої форми, що підтверджує зобов’язання виконувати статут Організації, дотримуватися етичного кодексу та положення про учасників. Заявник додатково подає витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також рішення керівного органу. У рішенні має бути вказана особа, яка виконує обов’язки представника заявника в органах управління Організації.

4. Участь в Організації припиняється на підставі рішення керівного органу організації-учасника, засвідченого її печаткою, або офіційного повідомлення про вихід зі складу учасників Організації, що подається до Правління Організації.

5. Особа може бути виключена з учасників Організації у разі:

– систематичного невиконання вимог цього Статуту або етичного кодексу;

– вчиненню нею дій, які шкодять репутації або інтересам Організації;

– офіційного повідомлення про припинення учасника як юридичної особи;

– несплати внесків учасників в терміни, передбаченими положенням про учасників.

Загальні збори учасників можуть прийняти ухвалу про виключення зі складу учасників Організації на підставі скоєння учасником:

1) порушень статуту – ухвала приймається простою більшістю всіх учасників;

2) порушень етичного кодексу – ухвала приймається не менше, ніж 2/3 всіх учасників;

3) перерва в наданні благодійної допомоги тривалістю два та більше років – ухвала приймається простою більшістю всіх учасників; 

4) не надання Організації протягом року річних звітів, які б щонайменше містили список отримувачів та суми наданої благодійної допомоги – ухвала приймається простою більшістю всіх учасників;

5) вчинків, які Загальні збори учасників визнають несумісними із цілями Організації – ухвала приймається не менше, ніж 2/3 всіх учасників;

6) не участі в діяльності Організації протягом принаймні дванадцяти місяців – ухвала приймається простою більшістю всіх учасників.

6. Учасники Організації мають право:

1) брати участь у статутній діяльності та окремих заходах Організації; 

2) брати участь у діяльності органів управління Організації відповідно до статуту;

3) звертатися до органів управління Організації із запитами щодо статутної діяльності; 

4) доручати Організації представництво своїх інтересів і захист прав відповідно до цілей статутних цілей і завдань Організації; 

5) вільно припиняти участь в Організації.

7. Учасники Організації зобов’язані:

1) виконувати вимоги статуту, етичного кодексу та положення про учасників;

2) надавати інформацію, необхідну для виконання статутних цілей і завдань Організації;

3) пропагувати цілі, завдання і діяльність Організації;

4) сплачувати внески учасників, передбачені положенням про учасників.

IV. Органи управління Організації

1. Органами управління Організації є Загальні збори учасників, Правління, Директор і Наглядова Рада.

2. Органи управління можуть створювати й припиняти інші постійні або тимчасові допоміжні органи, затверджувати положення про такі органи, згідно статуту призначати й заміщати їхніх членів.

V. Загальні збори учасників

1. Загальні збори учасників є вищим органом управління Організації. Засновники і учасники Організації можуть брати участь у Загальних зборах учасників особисто чи призначити представників на підставі довіреностей. Загальні збори учасників скликаються Правлінням принаймні один раз на рік, а також на письмову вимогу 1/3 членів. Позачергові Загальні збори учасників можуть відбуватися шляхом особистої присутності або голосуванням через засоби зв’язку.

2. Загальні збори учасників мають право приймати рішення, якщо присутні представники більшості учасників Організації.

3. Загальні збори учасників приймають рішення з питань, вказаних в абзацах (1) та (7) пункту 5 статті V, а також з відчуження 50% чи більшої частини майна Організації, кваліфікованою більшістю в 3/4 голосів учасників, якщо інший порядок не встановлено законодавством.

4. Рішення Загальних зборів учасників з будь-яких інших питань приймаються більшістю голосів присутніх учасників. У випадку поділу голосів навпіл вирішальним є голос Голови Правління.

5. До компетенції Загальних зборів учасників належить:

1) затверджувати статут, а також зміни і доповнення до статуту;

2) обирати та переобирати членів Правління та Наглядової Ради;

3) затверджувати благодійні програми, річні бюджети, баланси, фінансові та інші звіти органів управління Організації;

4) розглядати й затверджувати основні напрями діяльності, стратегічні плани та річні плани дій Організації; 

5) розпоряджатися майном та коштами Організації та делегувати окремі права та обов’язки з управління коштами та майном Правлінню або Дирекції; 

6) затверджувати рішення про прийняття учасників і припинення їх участі; 

7) затверджувати рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) Організації.

VI. Правління

1. Правління є постійно діючим виконавчим органом управління Організації в складі трьох або більше членів, обраних Загальними зборами учасників на дворічний термін. Членами Правління можуть бути як українські, так й іноземні громадяни. Членами правління повинні бути представники учасників Організації. Члени Правління можуть переобиратися на наступні терміни. Якщо член Правління подає у відставку або втрачає здатність виконувати свої обов’язки, Загальними зборами учасників може призначити нового члена Правління до кінця терміну повноважень такого члена.

До компетенції Правління належить:

1) визначати завдання і форми діяльності Організації відповідно до статуту; 

2) визначати фінансові правила Організації, за згодою Загальних зборів учасників;

3) приймати рішення щодо залучення та використання майна і коштів Організації; 

4) затверджувати і змінювати програмні і фінансові плани діяльності Організації;

5) призначати та усувати Директора;

6) затверджувати річні бюджети, баланси і звіти, у тому числі про залучення і використання коштів і майна Організації;

7) залучати нових учасників Організації;

8) приймати рішення щодо вступу Організації в асоціацію, спілку або в спільний проект з іншими особами, а також щодо створення відокремлених підрозділів, щодо заснування або участі в інших благодійних організаціях;

9) приймати та розглядати заяви про включення та виключення до (зі) складу учасників, коли таке припинення відбувається за ініціативою учасника; надавати рекомендації загальним зборам учасників, а також приймати рішення з інших питань, що не належать до компетенції інших органів управління згідно зі статутом.

2. Засідання Правління може приймати рішення, якщо присутні більшість членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів. Кожен член Правління має один голос. За поділу голосів навпіл вирішальним є голос Голови Правління.

3. Голова Правління і його заступник обираються з-поміж членів Правління на один рік і можуть бути переобраними. Голова Правління і його заступник разом відповідають за ведення засідань Правління.

4. Голова Правління скликає засідання Правління принаймні чотири рази на рік. На письмову вимогу будь-якого члена Правління, Наглядової Ради або Директора, Голова скликає позачергове засідання протягом п’ятнадцяти днів. Голова відкриває та очолює засідання Правління. За відсутності Голови, заступник приймає на себе обов’язки Голови, а директор виконує обов’язки секретаря під час засідань. Засідання Правління можуть відбуватися шляхом одночасного голосування через засоби зв’язку або письмової згоди, яку висловили всі члени Правління. 

VII. Директор

1. Для забезпечення поточної діяльності Організації призначається адміністративно-виконавчий орган на чолі з Директором. Директор призначається Правлінням Організації. 

2. До моменту призначення Директора його обов’язки, вказані в пункті 3 статті VІІ, виконує Голова Правління.

3. До компетенції Директора належить:

1) представляти Організацію у відносинах з органами державної влади, з органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами України, інших держав;

2) діяти від імені Організації без довіреності та видавати відповідні довіреності іншим особам;

3) укладати договори та інші правочини від імені Організації з метою виконання її бюджету та рішень Правління;

4) відкривати й закривати рахунки Організації в установах банків за згодою Правління;

5) приймати на роботу й звільняти працівників Організації відповідно до законодавства;

6) розподіляти обов’язки працівників Організації й керувати їх діяльністю, видавати накази, інструкції та інші акти, обов’язкові для працівників Організації;

7) виконувати інші адміністративні обов’язки задля забезпечення виконання рішень Правління й Наглядової Ради;

8) відповідати за підготовку засідань Правління, а також зберігати протоколи та іншу документацію Правління.

VIII. Наглядова Рада

1. Наглядова Рада має розпорядчі, дорадчі і контрольні повноваження щодо діяльності Організації відповідно до діючого законодавства і статуту.

2. Наглядова Рада затверджується Загальними зборами учасників в складі трьох чи більше членів на дворічний термін.

Членами Наглядової Ради можуть бути й українські, і іноземні громадяни. Члени Правління, Директор та інші працівники Організації не можуть бути членами Наглядової Ради.

3. Засідання Наглядової Ради скликаються її головою не рідше, ніж раз на рік.

4. Засідання Наглядової Ради скликаються на письмову вимогу Правління, Директора або будь-якого члена Наглядової Ради протягом десяти днів. Наглядова Рада може делегувати одного чи кількох членів на засідання Правління з правом дорадчого голосу.

5. Засідання Наглядової Ради можуть відбуватися шляхом особистої присутності, одночасного голосування через засоби зв’язку або письмової згоди, яку висловили всі члени Наглядової Ради. Наглядова Рада правомочна приймати рішення, якщо в голосуванні бере участь більшість її членів. Наглядова Рада приймає рішення більшістю голосів членів, якщо закон чи рішення Наглядової Ради не встановлять кваліфікованої більшості. За поділу голосів навпіл вирішальним є голос Голови Наглядової Ради.

6. До компетенції Наглядової Ради належить: 

1) здійснювати контроль за відповідністю діяльності Організації її меті, діючому законодавству і статуту, а також за цільовим використанням коштів і майна Організації;

2) складати висновки з фінансової діяльності Організації до затвердження фінансових звітів та балансів Загальними зборами учасників;

3) одержувати від органів управління і працівників Організації будь-яку інформацію про її діяльність, у тому числі про залучення і використання коштів і майна;

4) залучати аудиторів та інших експертів до аудиту фінансової діяльності Організації; 

5) узгоджувати рішення Правління щодо вступу в асоціацію або спілку з іншими особами, та щодо припинення Організації, якщо вони передбачають майнові обов’язки Організації;

6) пропагувати ідеї Організації.

IX. Власність, майно та кошти Організації

1. Організація може бути власником, володіти, розпоряджатися і користуватися рухомим і нерухомим майном, включаючи житлові та складські приміщення, транспортні засоби, кошти в національній та іноземній валютах, цінні папери, нематеріальні активи, земельні ділянки та інше майно, необхідне для її статутної діяльності.

2. Майно і кошти Організації використовуються для благодійної діяльності відповідно до законодавства України про благодійництво і благодійні організації. Організація може здійснювати щодо майна і коштів, які перебувають у її власності, будь-які правочини, що не суперечать статуту і законодавству України.

3. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями засновників і її учасників. Засновники і учасники не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації, якщо інше не передбачено законом.

4. Будь-яке майно, надане Організації на іншому речовому праві, ніж право власності, має бути використано відповідно до вказівок та інших застережень власників. Наглядова Рада має повертати власникам будь-яке майно, передане ними Організації, якщо таке майно не може використовуватися або використовується в інших цілях, ніж було встановлено власниками.

5. Правління визначає правила Організації щодо залучення цільових благодійних внесків і пожертв, визначення набувачів благодійної допомоги, а також інших фінансових питань.

6. Отримані Організацією кошти та майно, доходи (прибутки) або їх частина не підлягають розподілу серед засновників (учасників) Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб та використовуються виключно для реалізації мети (цілей, завдань) діяльності Організації.

Якщо учасники, члени органів управління або працівники Організації мають конфлікт інтересів щодо будь-якого правочину або іншої юридичної дії Організації, Правління затверджує такі правочини та інші юридичні дії окремою ухвалою.

7. Джерелами формування коштів та майна Організації можуть бути:

1) кошти і майно, одержані як безповоротна фінансова допомога, або благодійні внески і пожертвування учасників Організації, інших громадян і юридичних осіб України;

2) пасивні доходи відповідно до законодавства України; 

3) доходи від основної діяльності Організації відповідно до цього статуту;

4) благодійні гранти, в тому числі міжнародні;

5) внески учасників Організації;

6) інше майно та кошти не забороні діючим законодавством України.

X. Облік і звітність

1. Організація веде оперативний і бухгалтерський облік, а також статистичну, фінансову та іншу звітність в установленому законодавством України порядку. Організація подає звіти та іншу інформацію про свою діяльність органам виконавчої влади відповідно до законодавства.

2. Організація звітує за використання інших коштів і майна, одержаних від благодійників, на підставі їхніх письмових та усних  запитів. Організація має право вимагати від набувачів наданої нею благодійної допомоги звітів про її використання.

3. Організація оприлюднює звіти про джерела залучення коштів і майна для здійснення нею благодійної діяльності та про напрями їх використання відповідно до законодавства України, але не рідше одного разу на рік.

XI. Зміни і доповнення до Статуту

1. Загальні збори учасників затверджують зміни та доповнення до статуту Організації, за попередньої згоди Наглядової Ради, кваліфікованою більшістю у 3/4 голосів учасників, якщо інший порядок не встановлено законодавством.
2. Організація повідомляє орган реєстрації про зміни і доповнення до статуту після їх внесення відповідно до діючого законодавства України.

XII. Припинення діяльності Організації

1. Організацію може бути припинено шляхом її реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) в порядку встановленому законодавством України. Загальні збори учасників приймають рішення про припинення діяльності Організації в результаті реорганізації або ліквідації кваліфікованою більшістю у ¾ голосів учасників, які присутні та беруть участь у голосуванні, якщо інший порядок не встановлено законодавством.

2. Підстави і порядок ліквідації (примусового розпуску) Організації визначає законодавство України.

3. На підставі рішення Загальних зборів учасників, за попередньої згоди Наглядової Ради, Організацію може бути реорганізовано в порядку, встановленому законодавством України. Правління визначає юридичних осіб-правонаступниць Організації, що припиняється, згідно з законодавством України і затверджує відповідні баланси.

Правонаступниками Організації не можуть бути юридичні особи, метою діяльності яких є одержання прибутку.

4. На підставі рішення Загальних зборів учасників про ліквідацію (саморозпуск) Організації, за попередньою згодою Наглядової Ради, Правління має призначити ліквідаційну комісію та визначити порядок і строки ліквідації Організації відповідно до законодавства України, в тому числі визначити порядок цільового використання майна Організації та юридичних осіб-правонаступниць Організації. Ліквідаційна комісія виконує функції управління справами Організації з моменту призначення. Ліквідаційна комісія виступає в суді та виконує інші дії від імені Організації.

5. Ліквідаційна комісія має передати всі кошти та майно Організації, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, одній або кільком зареєстрованим в Україні неприбутковим благодійним організаціям, які визначаються Правлінням та благодійні цілі яких подібні до цілей Організації, або в державний бюджет.